Skip to main content

Belangenorganisaties willen verlaging zorgkosten

24 maart 2024

Steeds meer mensen kunnen hun zorgkosten niet meer betalen en gaan daarom zorg mijden of uitstellen. Die signalen ontvangen Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND al langer uit hun achterban. De drie koepels trekken hierover aan de bel in een brief aan de Tweede Kamer, die praat over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor 2024. Daarnaast dragen ze belangrijke verbeterpunten aan voor de positie van patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties, zowel landelijk als regionaal.

Stapeling van kosten

De belangenbehartigers voor patiënten, cliënten en mensen met een beperking zien dat het vooral knelt bij mensen bij wie zorgkosten zich opstapelen. Naast de kosten uit verschillende zorgwetten hebben zij vaak nog extra kosten die niet worden vergoed, bijvoorbeeld voor hulpmiddelen en medicijnen. De cliëntenorganisaties pleiten al langer voor een aanpak om die stapeling te verminderen en om de regels te versimpelen zodat de zorg en ondersteuning toegankelijk en betaalbaar blijft.

Gevolgen voor beleid

Het kabinet wil eerdere maatregelen terugdraaien die juist bedoeld waren om stapeling van zorgkosten te verminderen. Zo wil het kabinet een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alle voorzieningen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) invoeren. Dat vinden de belangenorganisaties voor veel Wmo-voorzieningen geen goed idee, zoals begeleiding, dagbesteding, respijtzorg en hulpmiddelen. Die voorzieningen moeten betaalbaar zijn voor mensen in een kwetsbare positie. Daarom roepen zij de politiek op om de stapeling van zorgkosten concreet aan te pakken, door het verlagen van eigen bijdragen, het eigen risico en bijkomende kosten voor bijvoorbeeld hulpmiddelen.

Sterkere positie patiënten, cliëntenorganisaties nodig

Ook pleiten Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND ervoor om de positie van patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties te versterken. Ministeries, gemeenten en maatschappelijke sectoren doen steeds vaker een beroep op de inbreng van deze organisaties. Bovendien hebben deze organisaties te maken met stijgende loonkosten door nieuwe cao-afspraken. Om die redenen moet de ministier van VWS het budget van deze organisaties verhogen.

Versterken inbreng in regio  

Het derde punt in de gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer is het patiënt- en cliëntperspectief in de regio. Bij het Integraal Zorgakkoord, de Hervormingsagenda Jeugd en de Toekomstagenda Gehandicaptenzorg is de inbreng van het patiënt- en cliëntperspectief en hun naasten een belangrijk aandachtspunt. Juist in de regio is meedoen door patiënten, cliënten en naasten belangrijk omdat daar de maatregelen worden ontwikkeld en uitgevoerd. De minister van VWS moet dan actief zorgen dat het patiënt- en cliëntperspectief in alle regio’s, structureel wordt betrokken bij het opstellen en uitwerken van de regioplannen en bijbehorende werkagenda’s.

Bron: IederIn, 19 januari 2024

Hieronder de brief van Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND aan de Tweede Kamercommissie VWS.

Brief Plenair debat Begrotingsbehandeling VWS 2024(pdf - 217 KB)