Skip to main content

Update bestuurlijke afspraken Wet Zorg en Dwang (Wzd)

06 maart 2024

Op 29 november 2023 heeft de VGN besloten de Bestuurlijke Afspraken over de uitvoering Wzd niet te ondertekenen. Deze Bestuurlijke Afspraken bevatten een aantal verbeteringen en vereenvoudigingen in het Stappenplan bij de uitvoering van de Wzd en een grotere rol voor de cliëntenvertrouwenspersoon. De VGN vindt deze aanpassingen niet ver genoeg gaan en dat er nog te weinig ruimte is voor de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers in de uitvoering Wzd. Ook de administratieve last is nog steeds te hoog.

 

Reactie cliëntorganisaties

De cliëntorganisaties, waaronder Alzheimer Nederland, Ieder(in), KansPlus, het LSR, IederIn en de NVAVG roepen de VGN op om terug te komen op dit besluit. De cliëntorganisaties vinden dat er een goed resultaat ligt voor de uitvoerbaarheid van de Wzd. De VGN beroept zich in haar weigering onder meer op twee adviezen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS: https://beroepseer.nl/blogs/zorg/rvs-adviseert-paradigmaverschuiving-van-verantwoordingspraktijk-zorgsector/.

 

 Van stappenplan naar maatwerk

Daartegenover zien de cliëntorganisaties de Bestuurlijke Afspraken (https://www.clientenraad.nl/nieuws/van-stappenplan-wet-zorg-en-dwang-naar-maatwerk-in-dialoog) als een goede eerste tussentijdse stap om de uitvoering van de Wzd eenvoudiger en werkbaarder te maken. Centraal staat meer maatwerk in het Stappenplan als cliënt en instelling er via bv. het Zorgplan samen niet uitkomen. Er wordt ingezet op meer, maar vooral beter, overleg tussen cliënt (diens belangenbehartiger) via dat Zorgplan waardoor het Stappenplan vaak niet meer nodig is. Ook het versterken van de positie van de Cliëntenvertrouwenspersoon ( CVP) is in het advies een belangrijk onderwerp. Zij hebben 2 februari jl. met 18 organisaties de Bestuurlijke Afspraken ondertekend https://www.dwangindezorg.nl/actueel/nieuws/2024/02/06/bestuurlijke-afspraken-wzd.

 

Problemen

Over de Wzd, die in 2020 is ingevoerd en o.a. in de plaats kwam van de BOPZ,  was eind 2022 een wetsevaluatie. Maart 2023 reageerde minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met name op kritiek over de ingewikkeldheid en uitvoerbaarheid van de wet. Cliëntenorganisaties en zorgaanbieders besloten daarna samen verder te werken aan vereenvoudiging van met name het Stappenplan. Het is de vraag wat de zorgaanbieders gaan doen met de implementatie van de verbeterpunten, waarmee een aantal van hen al bezig zijn. De Wzd wordt op veel plekken nog niet goed uitgevoerd. De kennis van zorgprofessionals blijft achter en veel mensen, die te maken hebben met onvrijwillige zorg, krijgen nog steeds te weinig informatie van hun zorgaanbieder. Dat leidt in een aantal gevallen tot onterechte maatregelen.

 

 

Bronnen:

VGN, 1 december 2023

IederIn, 8 december 2023

 NVAVG, 14 december 2023

VWS, 2 februari 2024