Activiteiten

De stichting is van meet af aan bezig geweest met het inventariseren van de aard en de omvang van meldingen over misstanden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, om zodoende met gedocumenteerde rapportages bij beleidsmakers te kunnen aankloppen.

Dit heeft inmiddels al geleid tot een kritisch rapport van de Nationale Ombudsman over de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).PDF hier. Bij het vervolg daarop (thans in handen van de regeringscommissie Sorgdrager) probeert de stichting haar invloed aan te wenden.

De stichting benadert leden van de Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de (totstandkoming van) de nieuwe Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ). Naar het zich laat aanzien houdt deze een aanzienlijke verslechtering in van de positie van de cliënt vergeleken met de bestaande, evenmin florissante, situatie, die is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg (WMCZ).

De stichting onderzoekt onder meer bij de FIOD en bij volksvertegenwoordigers de mogelijkheden om de door haar gesignaleerde vormen van fraude door zorgverleners aan te pakken.

In geval van wantoestanden – zoals die bij de kwestie Brandon – legt de stichting haar oordeel over oorzaken en aanpak neer bij de verantwoordelijke overheidsinstanties.

De stichting geeft binnen de grenzen van haar mogelijkheden als vrijwilligersorganisatie advies aan ouders en andere cliëntvertegenwoordigers in geval van problemen met zorgaanbieders en andere instanties in de vg zorg.